बीउ बिजन परीक्षण शाखा

1.2.1 बीउ बिजन शाखा कार्य विवरण  

  • बीउ बिजन परीक्षण सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको व्यवस्था,

  • बीउ बिजन परीक्षणमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास,

  • बीउ बिजन प्रयोगशाला र परीक्षण कार्यको नियमन तथा अनुगमन,

  • बीउ बिजन रिफरेन्स प्रयोगशालाको रुपमा कार्य गर्ने बीउ बिजन परीक्षणको अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रत्यायन सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने,

  • बीउ बिजन परीक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरु गर्ने ।