ऐन

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 बिरुवा_संरक्षण_(पहिलो_संशोधन)_नियमावली,_२०८० View Download
2 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०७६ View Download
3 बिरूवा-संरक्षण-नियमावली-२०६६ View Download
4 विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ View Download
5 बीउ बिजन ऐन-२०४५ (Seed Act 2045) View Download
6 खाद्य-ऐन-२०२३ View Download
7 खाद्य-अधिकार-तथा-खाद्य-सम्रभुता-सम्बन्धि-ऐन-२०७५ View Download