सम्पर्क

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो, वीउ र बाली संरक्षण)

हरिहरभवन, ललितपुर

फोन : ०१-५५२०३१४

फ्याक्स : ०१-५५५३७९१

इमेल: centralaglab.sspp@gmail.com

वेब साइट: www.centralaglab.gov.np

You can register your complaints through the following means