नागरिक बडापत्र

नागरिक वडापत्र

सि.नं.

सेवाको प्रकृती

सेवाग्राही

सेवाग्राहीले पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया पेश गर्नुपर्ने कागजात

लाग्ने दस्तुर (रु.)

लाग्ने समयावधि

सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

(क)

माटो तथा मल परीक्षण शाखा

 

माटोको नमुना बिष्लेषण

माटोको पि.एच. जाँच

माटो परिक्षणको लागि माग गरि आउने कृषक, कृषक समुह, सहकारि, संघ संस्था व्यवसायी

सेवाग्राहिको नाम   ठेगाना, जग्गाको किसिम, यस अधि लगाईएको बालि, लगाउनुपर्ने बालिको विवरण, माटो नमुना तौल 0.5 के.जि., दस्तुर बुझाएको रसिद

10

2 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

माटोको बुनोट बिश्लेष्ण

30

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

नाईट्रोजन जाँच

80

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

फस्फोरस जाँच

100

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

पोटास जाँच

80

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

प्राङ्गारिक पदार्थ जाँच

100

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

बोरोन जाँच

400

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

जिंक जाँच

250

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

कपर जाँच

250

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

१०

आईरन जाँच

250

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

11

म्यागनीज जाँच

250

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

 

रसायनिक मल  बिष्लेषण

कुल नाईट्रोजन जाँच

मल परिक्षणको लागि माग गरि आउने कृषक, कृषक समुह, सहकारि, संघ संस्था व्यवसायी

सेवाग्राहि नाम ठेगाना, मल कम्पनीको नाम, मलको ब्राण्ड, तत्वको मात्रा आदिको पुर्ण विवरण भएको लेवल, मलको  नमुना तौल 0.5 के.जि., दस्तुर बुझाएको रसिद

300

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

कूल फस्फोरस जाँच

500

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

पोटास जाँच-फ्लेम फोटोमिटर तरिका

400

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

 

प्राङ्गारिक  मल  बिष्लेषण

पि.एच. जाँच

मल परिक्षणको लागि माग गरि आउने कृषक, कृषक समुह, सहकारि, संघ संस्था व्यवसायी

सेवाग्राहि नाम ठेगाना, मल कम्पनीको नाम, मलको ब्राण्ड, तत्वको मात्रा आदिको पुर्ण विवरण भएको लेवल, मलको  नमुना तौल 0.5 के.जि., दस्तुर बुझाएको रसिद

12

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

कूल नाईट्रोजन जाँच

450

12 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

कूल फस्फोरस जाँच

500

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

पोटास जाँच- फ्लेम फोटोमिटर तरिका 

400

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

चिस्यान जाँच

20

6 कार्यदिन

.मा.वि./ मा.वि. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

(ख)

वीउ विजन परिक्षण शाखा

क्रसचेक नमुना परिक्षण

विभिन्न अनुमतिप्राप्त तथा वीउविजन प्रयोगशालाहरु

विउ विष्लेषण प्रतिवेदन

निःशुल्क

३० दिन

.बा.बि.अ./ बा.बि.अ./ बा.अ. र प्राबिधिक  कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

मध्यस्थ नमुना तयार गरी परिक्षणका लागि पठाउने

विभिन्न विउविजन प्रयोगशालाहरु

आवश्यक फारम

निःशुल्क

दिन

.बा.बि.अ./ बा.बि.अ./ बा.अ. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

अन्तर्राष्ट्रिय विउ परिक्षण संस्थाबाट प्राप्त मध्यस्थ नमुना परिक्षण तथा प्रतिवेदन तयार

अन्तर्राष्ट्रिय विउ परिक्षण संस्था

मध्यस्थ नमुना तथा फारम

निःशुल्क

३० दिन

.बा.बि.अ./ बा.बि.अ./ बा.अ. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

विउ विष्लेषण सम्बन्धि तालिम

विभिन्न विउविजन प्रयोगशालाहरु

माग पत्र

निःशुल्क

दिन

.बा.बि.अ./ बा.बि.अ./ बा.अ. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

सेवाग्राही सर्वेक्षण

विभिन्न विउविजन प्रयोगशाला तथा वीउ विजन कम्पनीहरु

सर्वेक्षण फारम

निःशुल्क

दिन

.बा.बि.अ./ बा.बि.अ./ बा.अ. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

ट्रेन्ड एनालाइसिस

प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरु

नमुना तथा फारम

निःशुल्क

१५-३० दिन

.बा.बि.अ./ बा.बि.अ./ बा.अ. र प्राबिधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

 

(ग)

बालि संरक्षण शखा

 

प्रयोगशाला निदान सेवा

कृषक/कृषक समूह

औपचारीक पत्र, ईमेल, फोन, फ्याक्स

निःशुल्क

-१० दिन

.बा.सं.अ./बा.सं.अ. र प्राविधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

रोग कीराको प्रकृति नमूनानुसार  थप समय  लाग्न सक्ने

2

जैविक विषादीको उत्पादन मातृ श्रोत संरक्षण

आई.पि.एम. श्रोत केन्द्र, सरोकारवाला संस्था

औपचारीक पत्र, ईमेल, फोन, फ्याक्स

निःशुल्क

-१० दिन

.बा.सं.अ./बा.सं.अ. र प्राविधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार

3

ल्याव सम्वन्धि तालीम

प्राविधिक कर्मचारी, कृषक/कृषक समूह

औपचारीक पत्र, ईमेल, फोन, फ्याक्स

निःशुल्क

१५ दिन

.बा.सं.अ./बा.सं.अ. र प्राविधिक कर्मचारीहरु

प्रमुख

स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार

  • नोट जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग व्यक्तिले लगाएको नमुनालाई प्राथमिकता दिईनेछ
  • ठुला उपकरण मर्मत संम्हार, नमुना उपयुक्त नभएमा  लाग्ने तयारि समय, दर्ता भई विश्लेषणमा रहेको लटको अवस्था, काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा नमुना जाँचको लागि तोकेको कार्यदिन भन्दा बढि समय लाग्ने