सूचना


Document Archieve
sn Title Size Type View Download
1 Notice !! 1 हप्ता पहिले
29 Jun 2020 - 12:42:02
pdf View Download
2 आशय पत्र 4 हप्ता पहिले
08 Jun 2020 - 14:44:35
pdf View Download
3 सूचना 5 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 16:19:41
pdf View Download
4 Amended Document 5 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 16:19:07
pdf View Download
5 मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदको लागि दरभाउ पत्रको सुचना 8 महिना पहिले
17 Oct 2019 - 12:40:50
pdf View Download
6 Detail Information 9 महिना पहिले
04 Oct 2019 - 16:45:39
pdf View Download
7 RBPR Reagent Kit मालसमान खरिदको लागि राष्ट्रियतरको खुला बोलपत्र (NCB) को बारेमा थप जानकारिको लागि 1 वर्ष पहिले
10 Mar 2019 - 03:57:43
pdf View Download
8 RBPR Reagent Kit मालसमान खरिदको लागि राष्ट्रियतरको खुला बोलपत्र (NCB) सुचना 1 वर्ष पहिले
10 Mar 2019 - 03:56:42
pdf View Download

You can register your complaints through the following means