सूचना


Document Archieve
sn Title Size Type View Download
1 आशयको सुचना 1 हप्ता पहिले
10 Jan 2021 - 10:56:51
pdf View Download
2 Standard Bid Document for the procurement of laboratory equipment 1 महिना पहिले
10 Dec 2020 - 13:08:03
pdf View Download
3 Notice for Invitation for Electronic Bids for the laboratory Equipment 1 महिना पहिले
10 Dec 2020 - 12:44:14
pdf View Download
4 Standard Bidding Document 1 महिना पहिले
06 Dec 2020 - 14:51:21
pdf View Download
5 Invitation for the sealed Quatation 1 महिना पहिले
06 Dec 2020 - 14:49:43
pdf View Download
6 Terms of Reference of Individual Consultant (National) 3 महिना पहिले
18 Sep 2020 - 11:41:24
pdf View Download
7 Request for individual consultant's CV with EOI 3 महिना पहिले
18 Sep 2020 - 11:39:16
pdf View Download
8 Notice !! 6 महिना पहिले
29 Jun 2020 - 12:42:02
pdf View Download
9 आशय पत्र 7 महिना पहिले
08 Jun 2020 - 14:44:35
pdf View Download
10 सूचना 11 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 16:19:41
pdf View Download
11 Amended Document 11 महिना पहिले
20 Jan 2020 - 16:19:07
pdf View Download
12 मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदको लागि दरभाउ पत्रको सुचना 1 वर्ष पहिले
17 Oct 2019 - 12:40:50
pdf View Download
13 Detail Information 1 वर्ष पहिले
04 Oct 2019 - 16:45:39
pdf View Download
14 RBPR Reagent Kit मालसमान खरिदको लागि राष्ट्रियतरको खुला बोलपत्र (NCB) को बारेमा थप जानकारिको लागि 1 वर्ष पहिले
10 Mar 2019 - 03:57:43
pdf View Download
15 RBPR Reagent Kit मालसमान खरिदको लागि राष्ट्रियतरको खुला बोलपत्र (NCB) सुचना 1 वर्ष पहिले
10 Mar 2019 - 03:56:42
pdf View Download

You can register your complaints through the following means